Pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami PODJETJA Nika nepremičnine d.o.o. Pristaniška ulica 3  6000 Koper,

 

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Posrednik:

Nika nepremičnine d.o.o, Pristaniška ulica 3  6000 Koper, Slovenija,  Davčna številka 71045821, Matična številka 80888276000, Št. trr.: SI56 6100 0001 8202 979, Odprt pri Delavski hranilnici d.d., katero zastopa Kalan Katarina,  licenca št. 01979, vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pod zap.št.: 0200901979, tel: 056 273 100, gsm 031 301 377 e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , www.nika-nepremicnine.com, urnik: delavniki od 8.:00h- 16:00h, v sobotah po predhodnem dogovoru.

Naročitelj: oseba, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju.
Pogodba o posredovanju: pogodba, ki jo skleneta posrednik in naročitelj, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja:

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

Posli, ki se jih posrednik zaveže opraviti

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji in najemu oz. oddaji nepremičnine se posrednik za provizijo zavezuje opraviti naslednje storitve:

-          preveriti dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine);

-          preveriti pravno stanje nepremičnine;

-          organizirati oglede nepremičnine;

-          posredovati pri pogajanjih za sklenitev prodajne ali najemne pogodbe;

-          če je naročitelj prodajalec ali najemodajalec, oglaševati nepremičnino na svoji in ostalih spletnih straneh in v tiskanih oglaševalskih medijih;

-          seznaniti naročitelja in tretjo osebo s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine;

-          seznaniti naročitelja in tretjo osebo z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

-          pripraviti prodajno pogodbo (in predpogodbo, kadar za to obstaja argumentiran razlog) ali najemno pogodbo;

-          kot skrbnik hraniti izvirnike listin, če se stranki v postopku prodaje/nakupa (kupec in prodajalec) ne dogovorita, da skrbniške storitve opravlja tretja oseba;

-          posrednik se zavezuje organizirati tudi dodatne storitve, v kolikor naročitelj to zahteva oz. kadar je to potrebno dogovoriti izdelavo cenilnega elaborata, katerega izdelavo zaračuna naročitelju izbrani sodni izvedenec;

-          naročiti sestavo prodajne ali najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z izvršilnim naslovom, katere izdelavo zaračuna naročitelju izbrani notar;

Provizija

V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% pogodbene vrednosti (2% prodajalec + 2% kupec), najmanj pa v znesku 500,00 EUR, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR. stranki se s pogodbo o posredovanju lahko dogovorita tudi za nižjo provizijo. Kadar posrednik posreduje za kupca in prodajalca, vsak plača polovico provizije.

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dvomesečne najemnine, najmanj pa 250,00 EUR. Kadar posrednik posreduje za najemnika in najemodajalca, vsak plača polovico provizije.

Posrednik pridobi pravico do provizije, naročitelj pa jo je dolžan plačati v celoti, šele, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval ali predpogodba, če je bila sklenjena najprej predpogodba.

Posrednik ima pravico do plačila celotne s pogodbo o posredovanju dogovorjene provizije tudi v primeru, če stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe ali predpogodbe.

V provizijo niso všteti naslednji stroški:

-          stroški notarskih storitev;

-          stroški sodnih taks;

-          stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, kadar se le-ta potrebna za veljavno sklenitev prodajne ali najemne pogodbe.

Poslovni običaji

Pomoč naročitelju pri izpolnitvi obrazcev za davčno napoved, pri overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi elektrodistribucijskemu podjetju, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih posrednik posebej ne zaračunava.

Ostale določbe

Za urejanje pravnega razmerja med posrednikom in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo, velja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr).

Obveznosti naročitelja v zvezi z ENERGETSKO IZKAZNICO (EI)

Nepremičninska družba naročitelja seznanja z določbama energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14), in sicer:

Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem, mora naročnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, kupcu oz. najemniku   najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela, se lahko predloži energetska izkaznica  za celotno stavbo.

Naročitelj prevzema vso odgovornost ter plačilo morebiti izrečene globe, ki bi izhajala iz dejstva, da naročnik  nepremičninski družbi ni posredoval kopije ali podatkov iz energetske izkaznice.

Soglasje z obdelavo osebnih podatkov

Naročitelja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določili GDPR obveščamo, da morajo podati soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov,za vzpostavljanje stika po elektronski poti z namenom obveščanja o relevantnih vsebinah nepremičninske agencije Nika nepremičnine d.o.o. Pristaniška ulica 3, 6000 Koper. Osebnih podatkov podjetje Nika nepremičnine d.o.o. ne bo posredovalo tretjim osebam, brez dovoljenja naročitelja.

Gradbeni zakon

93. člen Gradbenega zakona (GZ) določa, da so za nedovoljen objekt in neskladno uporabo objekta določena dejanja prepovedana, med drugim tudi sklepanje pravnih poslov glede takega objekta. Skladno z 93. člen Gradbenega zakona (GZ) preverimo v zemljiški knjigi ali obstaja pravno dejstvo prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta ter preverimo v javno dostopni informacijski sistem na spletni strani http://www.pis.gov.si/, v katerem so dostopni podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih s pravnomočnostjo po 01.06.2015. V primeru neobstoja gradbenega dovoljenja je pravni posel za nedovoljen objekt oz. objekt z neskladno uporabo, na podlagi tretjega odstavka 93. Člena GZ ničen. V primeru, da je bila zgradba po podatkih GURS zgrajena pred 31.12.1967, obstaja domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja na podlagi 118. Člena GZ v zvezi z 197. Členom ZGO-1, na podlagi katerih se šteje, da imajo uporabno dovoljenje vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31.12.1967 in poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirana v zemljiškem katastru, za morebitne spremembe pa ima prodajalec/prodajalka vsa potrebna soglasja.


Zavarovanje odgovornosti nepremičninskega posredovanja imamo zavarovano pri zavarovalnici Sava, številka police 511-0190372.

 

 

Koper:20.11.2017                                                               Nika nepremičnine d.o.o.